ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE MEDIA-PRESS.TV


Uprzejmie informujemy, że podmioty tworzące grupę media-press.tv od dnia 25 maja 2018 roku przetwarzają dane osobowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w dalszej części określonego jako Rozporządzenie RODO.

 

Niniejsze zasady obowiązują wszystkie podmioty grupy media-press.tv, do której należą podmioty wymienione poniżej, i które to podmioty są Administratorami danych osobowych, które przetwarzają:

 

 • media-press.tv A.G. (Switzerland)
 • media-press.tv S.A. (Poland)
 • media-press.tv (PPS) GmbH (Germany)
 • media-press.tv (PPS) Innovations GmbH (Germany)
 • media-press.tv Sofia OOD (Bulgaria)
 • media-press.tv Baltic UAB (Lithuania)
 • Media Press Port KFT (Hungary)
 • PORT Computer Romania s.r.l. (Romania)
 • PORT Data d.o.o. (Croatia)
 • PORT Data d.o.o. (Serbia)
 • PORT Data s.r.o. (Slovakia)

 

zwane w dalszej części dokumentu łącznie jako „media-press.tv” lub każdy z osobna, jako „media-press.tv” lub jako „administrator”.

 

Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące ochrony danych osobowych w media-press.tv należy przesyłać na adres poczty pdp@media-press.tv lub zgłaszać telefonicznie pod numerem +48126312550.

1. media-press.tv przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w artykule 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO, w szczególności:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

2. W procesie przetwarzania danych osobowych, media-press.tv stosuje następujące zasady:

 1. rzetelność i przejrzystość – dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a osoba ta ma możliwość wglądu w przetwarzane swoje dane oraz otrzymuje informację o celach i zasadach przetwarzania w chwili pozyskiwania danych osobowych, jak również informację o przysługujących jej prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
 2. ograniczenie celu – zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
 3. minimalizacja danych – przetwarzane dane są adekwatne do celu, któremu służą, w związku z czym nie przetwarza się danych, które można uznać za nadmiarowe lub zbędne;
 4. prawidłowość – media-press.tv dokłada wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne ze stanem faktycznym, a osoby których dane są przetwarzane miały nieskrępowane prawo wglądu do tych danych oraz ich uzupełnienia lub sprostowania;
 5. ograniczenie przechowywania – dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji celów, a po tym okresie są trwale usuwane;
 6. integralność i poufność – media-press.tv stosuje środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem, a także pozwalają na ich ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub modyfikacją;
 7. rozliczalność – media-press.tv dokumentuje proces przetwarzania danych osobowych.

3. Osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa, o ile nie są one ograniczone innymi przepisami prawa albo uniemożliwiają zrealizowanie celu, którego dotyczą:

 1. prawo do informacji realizowane w chwili pozyskiwania danych oraz w procesie przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do bycia zapomnianym;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do sprzeciwu.

4. W procesie przetwarzania danych osobowych Media-Press.TV korzysta z usług innych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w jego imieniu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zlecane jest tylko i wyłącznie podmiotom, które gwarantują ich bezpieczeństwo zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w media-press.tv.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, media-press.tv stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, przed nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawniony dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – i mogących w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych, w szczególności poprzez:

 1. wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych w przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO;
 2. przetwarzanie danych osobowych wyłącznie przez osoby upoważnione, posiadające wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO;
 3. korzystanie ze sprzętu komputerowego, oprogramowania, infrastruktury teleinformatycznej wyposażonych w zabezpieczenia zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

6. Każdorazowo przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, a także okresowo, dokonuje się przeglądu procesów przetwarzania i ocenia skutki dla ochrony danych oraz ryzyko ewentualnego naruszenia praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem danych.

7. W zależności od efektów analizy wspomnianej powyżej, media-press.tv podejmuje odpowiednie środki zaradcze w celu minimalizowania ryzyka oraz doskonalenia systemu bezpieczeństwa.

8. Wobec danych osobowych przetwarzane przez media-press.tv nie będą stosowane są techniki przetwarzania danych polegające na profilowaniu osoby fizycznej.

9. Dane klientów

 1. Dane osobowe klientów, czyli odbiorców usług i produktów media-press.tv, są przetwarzane w celu zrealizowania umowy sprzedaży, polegającej na dostarczaniu klientom produktów i usług media-press.tv. Podstawą prawną przetwarzania jest umowa zawarta pomiędzy media-press.tv a firmą klienta w trybie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).
 2. Odbiorcami tych danych osobowe są podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi w imieniu media-press.tv, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe klientów przetwarzane są w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązków nałożonych na media-press.tv przez prawo oraz w okresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikających z zawartych umów.
 4. Osobom przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich sprostowania oraz prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowe, o ile zrealizowanie tych praw nie będzie sprzeczne z obowiązkami nałożonymi na administratora przez przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub uniemożliwią one wykonanie celu, dla którego są przetwarzane.
 5. Osobom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy sprzedaży.
 7. media-press.tv nie wykorzystuje danych klientów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.

10. Dane odbiorców newslettera

 1. Dane osobowe odbiorców biuletynu informacyjnego (zwanego także „newsletter”), są przetwarzane w celu dostarczania odbiorcom informacji o produktach i usługach media-press.tv, w tym o nowościach, ofertach specjalnych, wydarzeniach organizowanych przez media-press.tv lub wydarzeniach, w których bierzemy udział.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda odbiorcy newslettera wyrażona w trybie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).
 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi w imieniu media-press.tv, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Dane osobowe odbiorców newslettera są przetwarzane w okresie umożliwiającym dostarczenie informacji lub do odwołania, czyli wycofania zgody przez odbiorcę, co może stać się poprzez kliknięcie w link „Wypisz z newslettera” lub przesłanie do nas informacji mailem na adres pdp@media-press.tv.
 5. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez media-press.tv przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich sprostowania oraz prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile zrealizowanie tych praw nie będzie sprzeczne z obowiązkami nałożonymi na administratora przez przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub uniemożliwią one wykonanie celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane. Osobom tym przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia, że ich dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego dostarczania informacji w formie elektronicznej.
 7. Dane osobowe odbiorców newslettera nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.

11. Dane użytkowników demo lub trial

 1. media-press.tv oferuje klientom możliwość zapoznania się ze swoimi produktami, którymi są programy i systemy informatyczne, poprzez udostępnienie im czasowego dostępu do oferowanych przez siebie produktów w wersjach ograniczonych czasowo lub funkcjonalnie, tzw. wersjach demonstracyjnych lub DEMO oraz w wersjach testowych, zwanymi dalej „Wersjami TRIAL”.
 2. W celu udostępnienia klientom Wersji TRIAL media-press.tv dokonuje rejestracji użytkownika i przekazuje potwierdzenie drogą elektroniczną, a następnie przetwarza jego dane osobowe dla prawidłowego zrealizowania usługi.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika wyrażona w trybie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).
 4. Odbiorcami tych danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi w imieniu media-press.tv, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w okresie umożliwiającym zapoznanie się z Wersją TRIAL lub do odwołania, czyli wycofania zgody przez użytkownika, co może stać się poprzez kliknięcie w specjalny lub przesłanie do nas informacji mailem na adres pdp@media-press.tv.
 6. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez media-press.tv przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich sprostowania oraz prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile zrealizowanie tych praw nie będzie sprzeczne z obowiązkami nałożonymi na administratora przez przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub uniemożliwią one wykonanie celu, dla którego są przetwarzane. Osobom tym przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia, że ich dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego dostarczania usługi.
 8. Dane osobowe użytkowników nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.